Din søkning inneholder for få tegn

Personvernerklæring

1. INNLEDNING

1.1 Zington behandler personopplysninger innenfor rammen for vår ordinære virksomhet som IT-konsulentselskap. Zington verner om personvernet til både våre ansatte og dere som vi i ulike sammenhenger tar eller får kontakt med, og har alltid som mål at man skal føle seg trygg når man gir personopplysninger til oss. Det skal alltid være tydelig for deg hvorfor vi samler inn bestemte personopplysninger. Vi samler aldri inn mer enn nøyaktig det vi trenger til det aktuelle formålet, og vi lagrer heller ikke personopplysningene lenger enn det som kreves til formålet. Våre prosesser og systemer skal garantere at personopplysningene behandles på en sikker og riktig måte.

1.2 I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan Zington samler inn, bruker, lagrer og i enkelte tilfeller gir fra oss opplysninger om dere som besøker vårt nettsted www.zingtongroup.com («nettstedet»), eller som på annen måte kommer i kontakt med oss gjennom egen eller vår virksomhet, samt hvordan vi opptrer for å beskytte ditt personvern i din kontakt med vår virksomhet og for å behandle dine personopplysninger i tråd med gjeldende lov.

1.3 For deg som jobber i Zington, viser vi først og fremst til vår interne personvernerklæring.

1.4 Med «personopplysning» menes enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar nålevende fysisk person.

1.5 Med «behandling» menes enhver håndtering av personopplysninger, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding eller endring, produksjon, lesing, bruk, utlevering gjennom overføring, spredning eller levering på annen måte, justering eller sammenstilling, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

 

2. HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG?

2.1 Zington har en selskapsstruktur med en rekke datterselskaper som er underlagt et morselskap, der morselskapet har bestemmende innflytelse over konsernet.

2.2 Morselskapet Zington AB, org.nr. 556651-7131, med adresse Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger når Zington leverer og markedsfører konsernets tjenester, rekrutterer og administrerer personell, og i alle

øvrige kontakter mellom deg og Zington der du gir personopplysninger til oss. Dette inkluderer besøk på vårt nettsted, servicesaker via e-post og telefon, og kontakt med selskaper i Zington-konsernet. Som personopplysningsansvarlig er det Zington ABs ansvar å sørge for at dine personopplysninger håndteres på en riktig og sikker måte i tråd med gjeldende lov.

2.3 Når det gjelder GDPR-relaterte spørsmål, synspunkter og ønsker, kan du kontakte Zingtons GDPR-ansvarlige på e-postadressen dataskydd@zingtongroup.com eller e-postadressen eller telefonnummeret til adm. dir. i det aktuelle datterselskapet, eller ved å ringe vårt sentralbord på +46 (0)8–406 68 00.

 

3. HVEM VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER FRA

3.1 Vi samler inn personopplysninger om deg i forbindelse med at du søker på ledige stillinger eller melder din interesse for ansettelse, når du ansetter en av våre medarbeidere, når du kjøper eller viser interesse for våre tjenester, når du melder deg på våre arrangementer, når du registrerer deg for å abonnere på vårt nyhetsbrev, når du svarer på spørreundersøkelser og deltar i undersøkelser, når Zington engasjerer deg som leverandør av produkter eller tjenester, eller når vi på annen måte kommer i kontakt med hverandre i en sammenheng der Zingtons virksomhet er interessant for deg.

3.2 Vi samler inn personopplysninger fra:

· Deg selv – opplysninger som du gir fra deg når du kontakter oss når du f.eks. skal søke jobb eller melde deg på en av våre åpne arrangementer eller annen deltakelse på nettet.

· Referanser for de som søker jobb hos oss.

· Leverandører eller potensielle leverandører som vi vil komme i kontakt med, eller som vil komme i kontakt med oss.

· Kunder eller potensielle kunder som vi vil komme i kontakt med, eller som vil komme i kontakt med oss.

3.3 Du trenger ikke legge igjen personopplysninger for å kunne bruke vårt nettsted. Nettstedet samler kun inn personopplysninger som er spesifikt og frivillig gitt av deg. Slike personopplysninger kan f.eks. være navn, adresse, nåværende tittel, din arbeidsgiver, telefonnummer og e-postadresse. Du finner også informasjon om hvordan vi benytter oss av informasjonskapsler, i Zingtons retningslinjer for informasjonskapsler: https://www.zingtongroup.com/information-om-cookies/

3.4 Zington samler i enkelte tilfeller inn personopplysninger fra mindreårige i forbindelse med at vi arrangerer kodekurs for skoleelever og også lederskapskurs for unge idrettsledere. Innsamlingen av personopplysninger skjer da med særlig forsiktighet hos arrangørene og med åpenhet overfor de berørte foresatte. Vi publiserer ikke bilder eller videoer fra slike arrangementer med synlige ansikter uten skriftlig samtykke fra foresatte.

 

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN

4.1 Zington verner om personvernet og samler bare inn personopplysninger som er nødvendige, relevante og ikke overflødige for formålet de er ment for.

4.2 Når det gjelder deg som søker på ledige stillinger eller melder din interesse for ansettelse, behandler vi relevante opplysninger om navn, kontaktinformasjon, CV, stilling, ev. nåværende arbeidsgiver, ansettelsesvilkår samt dialoghistorikk. Sensitive opplysninger i form av helserelatert informasjon kan forekomme en sjelden gang.

4.3 Når det gjelder deg som vil melde deg på våre arrangementer, ønsker å registrere deg for å abonnere på nyhetsbrev eller som svarer på spørreundersøkelser og deltar i undersøkelser, informerer vi deg i forbindelse med påmeldingen om hvilke personopplysninger vi samler inn og formålet med dette. Du samtykker til behandlingen av dine personopplysninger ved å sende inn påmeldingen.

4.4 Når det gjelder deg som er – eller kan være i ferd med å bli – samarbeidspartner, leverandør eller kunde, behandler vi relevante opplysninger om navn, stilling, selskap/organisasjon, kontaktinformasjon, fakturainformasjon, kjøps- og leveringshistorikk samt dialoghistorikk.

4.5 Vi anbefaler at du generelt avstår fra å gi fra deg sensitive personopplysninger. Hvis du likevel gir fra deg slike opplysninger, anser Zington dette som at du har gitt ditt samtykke til registrering av opplysningene slik det er beskrevet i denne erklæringen og i tråd med formålet som er angitt spesielt i forbindelse med fragivelsen av opplysningene. F.eks. om du før et arrangement oppgir at du er allergiker og ønsker en bestemt diett.

 

5. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES OG FORMÅL

5.1 Hvis du f.eks. søker på ledige stillinger, sender inn interesseforespørsler om ansettelse hos oss, deltar i spørreundersøkelser eller oppgir at du ønsker å bli kontaktet av oss, bruker vi dine personopplysninger kun til formålet de var ment for. Vi bruker eller deler ikke personopplysninger på en måte som ikke er forenlig med det opprinnelige formålet de ble samlet inn for, med mindre etterfølgende samtykke er innhentet.

5.2 I forbindelse med at du via nettstedet, telefon, e-post eller brev bestiller nyhetsbrev, melder deg på våre arrangementer eller etterspør informasjon innenfor bestemte interesseområder, registreres du som interessent hos Zington. Informasjon som du gir fra deg, registreres og brukes til administrasjon av bestilte tjenester og til å tilpasse og forbedre vårt nettsted. Opplysningene kan også bli brukt til å kommunisere tjenester som vi tror kan være av interesse for deg, samt til oppfølging for å utvikle og forbedre Zingtons tjenester.

5.3 Våre formål med å behandle dine personopplysninger er hovedsakelig:

· å kunne utføre aktiviteter innenfor selskapets ordinære virksomhet, som å matche nye oppdrag med tilgjengelig kompetanse, opprette forretningsrelevant dokumentasjon og kommunisere med relevante parter;

· å oppfylle dine ønsker så godt vi kan og overholde ev. avtaler med deg;

· å oppfylle vårt arbeidsgiveransvar, regnskapsansvar og våre øvrige juridiske forpliktelser;

· å etablere eller utvikle forretningsrelasjoner;

· å betale for dine utførte tjenester;

· å fakturere kunder for våre utførte tjenester;

· å kunne tilby en egnet diett i forbindelse med ulike åpne arrangementer i selskapets regi.

 

6. RETTSLIG GRUNNLAG FOR VÅR BEHANDLING

6.1 Når du søker på ledige stillinger eller melder din interesse for ansettelse, når du ansetter en av våre medarbeidere, når du kjøper eller viser interesse for våre tjenester, når du melder deg på våre arrangementer, når du melder deg på vår abonnementstjeneste for nyhetsbrev, når du svarer på spørreundersøkelser og deltar i undersøkelser, når Zington engasjerer deg som leverandør av produkter eller tjenester, eller når du eller vi på annen måte kommer i kontakt med hverandre i en sammenheng der Zingtons virksomhet er interessant for deg, behandler vi personopplysningene du gir oss, ut fra Berettiget interesse som rettslig grunnlag. Interesseavveiningen er da at vi behandler dine personopplysninger innenfor rammene for vår virksomhet.

6.2 I den grad vi behandler dine personopplysninger i tråd med juridiske krav (f.eks. arbeidsrett og regnskapsansvar), gjør vi det ut fra Juridisk forpliktelse som rettslig grunnlag.

6.3 Fakturaer til og fra Zington behandler vi ut fra Avtaleoppfyllelse som rettslig grunnlag.

6.4 Hvis vi behandler sensitive opplysninger om deg, gjør vi det ut fra Samtykke som rettslig grunnlag.

6.5 Hvis formålet er oppfølging for å utvikle og forbedre våre tjenester, eller hvis din arbeidsgiver er eller har vært kunde hos Zington, baserer vi en slik behandling av dine

personopplysninger ut fra Berettiget interesse som rettslig grunnlag. Interesseavveiningen er da at vi behandler dine personopplysninger innenfor rammene for vår virksomhet.

 

7. LAGRING

7.1 Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det kreves for å kunne vurdere din jobbsøknad, utføre våre tjenester i henhold til avtalen og sende invitasjoner til arrangementer eller nyhetsbrev.

7.2 Vi beholder leverandørenes og kundenes personopplysninger så lenge det kreves for at vi skal kunne oppfylle vår forpliktelse, og så lenge det ellers er kommersielt rimelig.

7.3 Zington vil sette inn rimelige tiltak for å bevare personopplysninger bare så lenge det kreves for å oppfylle formålene de ble samlet inn for.

7.4 Hvis du har samtykket til at din kontaktinformasjon kan ligge i vårt klientregister til markedsføringsformål også etter at kundeforholdet er avsluttet, vil de bli liggende til du ønsker at de skal slettes.

 

8. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

8.1 Zingtons kjernevirksomhet som IT-konsulentselskap inkluderer å matche oppdrag mot egnede kandidater blant konsernets ansatte konsulenter, der Zington behandler kandidatens personopplysninger, f.eks. ved å sende kandidatens CV til en kunde eller potensiell kunde.

8.2 Innenfor rammene for vår øvrige virksomhet behandler vi personopplysninger normalt når vi håndterer lønn, HR-saker, arrangementsplanlegging, markedsføring o.l. ved at vi bruker forretningssystemer, rekrutteringssystemer, CRM- og IT-supportselskaper som eies og drives av eksterne parter. For at vi skal kunne utføre, levere og fakturere Zingtons tjenester, må derfor personopplysninger om våre ansatte, kunder og leverandører overføres til ekstern part på denne måten.

8.3 For å sikre at personopplysningene håndteres riktig iht. gjeldende regelverk og Zingtons ansvar overfor deg som eier av de aktuelle personopplysningene, har vi databehandleravtaler med de eksterne partene vi har etablert forretningskontakt med og som håndterer personopplysninger for Zingtons regning i henhold til punkt 8.1 og 8.2.

8.4 Ved Zingtons valg av leverandører som behandler personopplysninger for vår regning, velger vi først og fremst leverandører innen EU/EØS, i annen rekke leverandører som garanterer at de behandler personopplysninger sikkert selv om de har underleverandører utenfor EU/EØS. Zington bruker NAB Solutions som forretningssystem, Visma Addo til digital signering, og LinkedIn, Instagram, Facebook og Mynewsdesk til publisering.

8.5 Zington kan på anmodning fra myndighet dele eller fortsette å behandle dine personopplysninger som svar på en rettsanmodning (slik som ransakelsesordre,

rettskjennelse, rettslig pålegg eller lignende), eller når vi anser det som nødvendig for å oppdage, forebygge eller håndtere svindel eller annen ulovlig aktivitet, for å beskytte oss selv, deg og andre brukere. Zingtons GDPR-ansvarlige står alltid ansvarlige, sammen med Zington-konsernets adm. dir. for en slik beslutning.

 

9. SIKKERHET

9.1 Personopplysningene som gis til et selskap i Zington-konsernet, behandles i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover i tråd med Zingtons interne retningslinjer, policyer og rutiner for behandling av personopplysninger.

9.2 For å beskytte dine personopplysninger mot utilbørlig tilgang, behandling, sletting eller endring, har Zington satt inn egnede organisatoriske og teknologiske sikkerhetstiltak. Disse sikkerhetstiltakene står i forhold til personopplysningenes mengde og sensitivitet.

9.3 Zingtons organisasjon, interne rutiner og prosesser overholder GDPR. Vi har databehandleravtaler med instruksjoner for hvordan eksterne parter som vi har inngått forretningssamarbeid med, skal behandler personopplysninger for Zingtons regning. Zington har en utpekt GDPR-ansvarlig, og vi har rutiner for regelmessig gjennomgang av våre organisatoriske og teknologiske sikkerhetsbehov.

9.4 Teknologiske sikkerhetstiltak som Zington benytter seg av, er: administrerte brannmurer, nettverksseparasjon, tilgangsstyring i systemene som brukes, og adgangskontroll til våre kontorlokaler.

 

10. DINE RETTIGHETER

10.1 Få tilgang til dine personopplysninger

Du har rett til å få en bekreftelse fra Zington om at dine personopplysninger behandles av oss og at du kan få tilgang til de aktuelle personopplysningene. Ta kontakt med vår GDPR-ansvarlige hvis du ønsker et registerutdrag eller har andre lignende spørsmål.

10.2 Korrigering av personopplysninger

Hvis du mener at en opplysning om deg er uriktig eller ufullstendig, har du rett til å be om at opplysningen korrigeres eller suppleres. Informer vår GDPR-ansvarlige hvis det har skjedd endringer i personopplysningene som vi bør vite om.

10.3 Sletting av opplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger – alle eller noen i henhold til eget ønske – slettet, forutsatt at det ikke er i strid med lover eller gjeldende avtale med deg. Ta kontakt med vår GDPR-ansvarlige hvis du ønsker å få slettet personopplysninger. Oppgi hvilke personopplysninger det er snakk om og gjerne også hva årsaken er.

10.4 Begrenset behandling av opplysninger

Det er Zingtons ansvar å begrense behandlingen av dine personopplysninger, dvs. at dine personopplysninger ikke skal forekomme på flere steder enn det som er rimelig med hensyn til Zingtons virksomhet og ut fra hva som er en rimelig administrasjonsbyrde for våre medarbeidere. Gi oss beskjed hvis du mener at vi ikke overholder dette for forhold til dine personopplysninger, eller hvis du har forslag til hvordan vi kan forbedre behandlingen på noen måte til fordel for ditt personvern.

10.5 Gi og trekke tilbake ditt samtykke

I noen tilfeller vil vi be om ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger. Du har da rett til når som helst å informere vår GDPR-ansvarlige eller din kontaktperson i Zington om at du vil trekke tilbake samtykket, og vi vil da ikke fortsette behandlingen. Hvis du har trukket tilbake et samtykke, vil vi bare fortsette å behandle personopplysningene som kreves for å kunne oppfylle avtaler eller andre juridiske forpliktelser og eventuelle andre personopplysninger som du har samtykket til at vi behandler.

10.6 Motsette deg behandling som er basert på vår berettigede interesse

I noen tilfeller har Zington vurdert at vårt behov for å behandle dine personopplysninger er så sterkt at vi har en såkalt berettiget interesse. Du har rett til når som helst å motsette deg vår vurdering om berettiget interesse/interesseavveining av grunner knyttet til din situasjon. Hvis vi ikke kan dokumentere tungtveiende grunner, vil vi slutte å behandle disse personopplysningene.

10.7 Direkte reklame

Du kan når som helst takke nei til kommunikasjonsutsendelser fra Zington, både digitale og i papirform.

10.8 Dataportabilitet

Hvis behandlingen er basert på samtykke eller oppfyllelse av avtaler, har du rett til dataportabilitet. Det betyr at du har rett til å motta personopplysningene du har gitt oss, og overføre disse opplysningene til en annen personopplysningsansvarlig organisasjon. Dette skal da skje på en strukturert og vanlig brukt måte, og i et maskinlesbart format. Til forskjell fra et registerutdrag (se ovenfor) inngår her bare noen av opplysningene du selv har gitt oss, f.eks. din CV og materialer du selv har opphavsrett til.

10.9 Automatiserte beslutninger

Du har rett til ikke å være gjenstand for helt automatiserte beslutninger, inkludert profilering, hvis slike beslutninger har juridiske konsekvenser eller på lignende måte påvirker deg vesentlig. Zington benytter seg ikke av automatiserte beslutninger i eksterne kontakter.

 

11. UTØVELSE AV DINE RETTIGHETER

11.1 For å utøve dine rettigheter hvis du har spørsmål eller ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, eller hvis du ønsker å komme med forslag til Zington angående personvern eller datasikkerhet, ber vi deg ta kontakt med oss. Oppgi ditt fulle navn,

kontaktinformasjon og opplysningene som Zington trenger for å kunne behandle forespørselen. Vår kontaktinformasjon er:

Zington AB (org.nr. 556651-7131)

Birger Jarlsgatan 9

111 45 Stockholm

Telefon: +46 (0)8 – 406 68 00 E-post: dataskydd@zingtongroup.com

 

11.2 Du har også rett og mulighet til å sende inn klager på vår behandling av dine personopplysninger, til det svenske datatilsynet, Datainspektionen, på http://www.datainspektionen.se .

 

12. ENDRINGER

12.1 Zington forbeholder seg retten til når som helst å supplere og justere denne erklæringen.

12.2 Den nyeste versjonen av denne erklæringen skal alltid ligge ut på Zingtons nettsted.

 

_______________