Hoppa till innehåll
Kundcentrering

Business Agility – förmågan att ställa om med kunden i centrum

Världen förändras i en allt snabbare takt. Komplex teknik & förändrade kundbeteenden gör det allt svårare för organisationer att hänga med och konkurrera med produkter och tjänster som tillgodoser faktiska behov hos kunder och användare. Förmågan att sätta kunden i centrum och skapa en organisation som är anpassningsbar och snabb till omställning blir ett måste för överlevnad. Denna förmåga kallas ofta Business Agility.

En man sitter på en soffa och ler.

Enligt World Economic Forum är vi precis i början av den fjärde industriella revolutionen. Denna tekniska revolution karakteriseras av produktutveckling med allt högre teknisk komplexitet och utvecklingshastighet. En hastighet som till skillnad från tidigare revolutioner ökar exponentiellt.

På grund av dessa nya utmaningar och påverkan av rådande pandemi behöver många organisationer hitta nya former för hur man bedriver produkt- och tjänsteutveckling. Denna förändring är dock fortfarande i sin linda och förändringstakten kommer, med all sannolikhet, att vara fortsatt hög.

Effektiv produkt- och tjänsteutveckling i en osäker omvärld, innebär att organisationer måste anamma och tillämpa nya arbetssätt och styrformer (t.ex. finansiering, planering, ledarskap m.m.). Styrformer och arbetssätt som tidigare givit oss en känsla av kontroll och trygghet behöver anpassas för att möjliggöra och inte hindra förmågan till snabb omställning.

Innovation med kunden i centrum

Omställningsförmåga utan riktning är inte mycket värd. En kundcentrerad organisation sätter kunden i fokus för allt de gör och använder kunddata för att förstå i vilken riktning omställningen bör ske. Vi kallar detta kundcentrerad produktutveckling.

Hinder för kundcentrerad produktutveckling i många organisationer är att de är uppdelade i olika funktionsområden med separerade ansvar och förmågor. Vanligt är exempelvis en uppdelning i en affärs- och IT del.

För att överleva i dagens digitala och komplexa omvärld krävs att affär (Business), IT (Tech) och områden med fokus på kundupplevelse och design, är integrerade och samverkande på en helt annan nivå för att kunna generera värde till kunder och verksamhet.

En organisation måste också ställa sig frågorna: 

  • Bygger vi produkter/tjänster som motsvarar kundernas verkliga behov (Desirable)? 
  • Har vi kunskaperna och förmågorna att bygga dessa produkter/tjänster (Feasible)? 
  • Är dessa produkter/tjänster långsiktigt hållbara och lönsamma (Viable)?

Ständig förbättring  

Förmågan till snabb omställning kräver en organisation som ständigt strävar efter och lägger tid på att förbättras. Omställning i de flesta organisationer är ett paradigmskifte som tar lång tid. Det är en omställning för alla i organisationen, inte minst ledare. 

Förändring kräver kunskap om arbetsmetoder, processer och styrformer m.m. och hur dessa måste samspela för att uppnå önskade effekter och bidra till en kulturell förändring. Vidare krävs att organisationer tar till sig ny teknik och sätt att använda den (vilket kräver investering i tid och kunskap).  

Struktur föder kultur brukar man säga och det handlar om att använda struktur på ett medvetet sätt så att den bidrar till att lägga grunden för ”rätt” kultur. Att förändra en organisation kräver också erfarenhet av förändringsarbete. Hållbar förändring kräver att hela organisationen är med på resan och bidrar.   

Vill du veta mer?

Vi har en stor kunskapsbredd och lång praktisk erfarenhet av att hjälpa organisationer i deras förändringsresa mot Business Agility där teknik, affär och design samspelar. Vi står stadigt på Lean-Agila-principer som grund för vår vägledning. Vårt primära fokus är alltid kundernas behov och att skapa värde för dem.

Se vårt erbjudande

Behöver ni hjälp med kundcentrerad och effektiv produktutveckling? Välkommen att höra av dig!

Carin Norling

Carin Norling

Affärsansvarig Test & Kvalitet

Relaterat innehåll