Hoppa till innehåll
AI

Generativ AI banar väg för en ny era av innovation

Under de senaste åren har området artificiell intelligens bevittnat anmärkningsvärda framsteg inom ett delområde som kallas generativ AI. Generativ AI är en banbrytande teknik som har förmågan att generera originalinnehåll, såsom bilder, musik, text och video, som kan vara svårt att skilja från mänskligt skapat innehåll. Det har en enorm potential att revolutionera olika branscher, inklusive konst, underhållning, design och till och med vetenskaplig forskning. I den här artikeln utforskar vi AI:s ursprung och undersöker hur generativ AI kan användas.

En robothand och en människohand möter varandra genom att röra vid varandras fingertoppar.

AI:s historia från 1950 till idag

Startpunkten för Artificiell Intelligens (1950-1960):

AI-området har sina rötter i det tidiga 1950-talet, då forskare och pionjärer som Alan Turing och John McCarthy började utforska möjligheterna att skapa intelligenta maskiner. Under denna tid utvecklades grundläggande koncept och tekniker, inklusive Turingtestet och de första AI-programmen.

Expertsystem och symbolisk AI (1970-1980):

Under 1970- och 1980-talet fokuserade forskningen på att skapa expertsystem, som var AI-produkter som använde regelbaserad logik för att lösa problem inom specifika domäner. Dessa blev kostsamma och väldigt specialiserade lösningar som inte gick att återanvända för fler än ett syfte. Perioden blev känd som den första "AI-vintern" eftersom förväntningarna översteg vad teknologin kunde leverera.

Statistisk AI och Machine Learning (1990-2000):

Under 1990-talet fick statistisk AI och maskininlärning (machine learning) en ökad uppmärksamhet. I stället för att manuellt programmera regler och symbolisk kunskap, började forskare använda stora mängder data och algoritmer för att lära sig och generalisera från den. Tekniker som neurala nätverk, beslutsträd och genetiska algoritmer användes för att lösa komplexa problem.

Big Data och Deep Learning (2010-talet):

Med framväxten av big data och ökade beräkningsresurser blev djupinlärning (deep learning), en form av maskininlärning som använder neurala nätverk med många lager, alltmer framträdande. Djupinlärning möjliggjorde betydande framsteg inom bland annat bild- och röstigenkänning, analys av naturligt språk och spelteknik. Detta var en tid av snabb utveckling och genombrott inom AI-området.

Generativ AI (2020-talet):

Begreppet "generativ AI" syftar på en specifik typ av AI-teknik och tillvägagångssätt som är utformad för att lära sig av befintlig data och generera nytt innehåll baserat på den kunskapen. Transformermodeller och large language models (LLM) är en del inom neurala nätverk som lär sig sammanhang och förståelse genom analys av sekventiell data. De identifierar hur avlägsna dataelement påverkar och är beroende av varandra för att omvandla en typ av indata till en annan typ av utdata. Tack vare framstegen inom denna teknik de senaste åren ser vi nu tjänster som ChatGPT, BERT och Copilot. Förmågan att skapa originalinnehåll som bilder, musik och text, gör gränsen mellan AI-genererat och mänskligt skapat innehåll alltmer suddig.

Tillämpningar av Generativ AI

  • Innehållsgenerering: Generativ AI kan hjälpa innehållsskapare genom att generera text, bilder och videor. Den kan underlätta skrivandet av artiklar, skapa personliga rekommendationer och generera kod i de flesta moderna programspråk. Denna teknik effektiviserar processerna för innehållsskapande och frigör tid för skapare att fokusera på mer övergripande uppgifter.
  • Kreativa konstformer: Generativ AI revolutionerar den kreativa konstbranschen genom att möjliggöra för konstnärer, designers och musiker att utforska nya gränser. Den kan generera unika målningar, komponera originell musik och till och med designa innovativ arkitektur. Konstnärer kan samarbeta med AI och använda den som verktyg för att inspirera sitt eget arbete eller skapa helt nya konstformer.
  • Virtuella världar: Inom virtual reality (VR) och augmented reality (AR) spelar generativ AI en betydande roll i genereringen av virtuella miljöer. Den kan skapa realistiska landskap, fylla virtuella världar med olika karaktärer och simulera fenomen som uppfattas naturliga av användaren. 

Se vårt erbjudande

Vill du maximera värdet av data och AI i din verksamhet? Hör av dig!

Elin Hellström

Elin Hellström

Affärsansvarig Data & Analytics

Relaterat innehåll