Din sökning innehåller för få tecken

Zington stärker erbjudandet inom tillgänglighet

Om drygt två år, 28 juni 2025, träder en ny lag för tillgänglighet i kraft. Då måste alla digitala produkter och tjänster anpassas, eller uppdateras, så att de blir inkluderande och tillgängliga för alla. Har ni inte börjat se över er tillgänglighet är det alltså dags att börja det arbetet nu. Zington har skapat ett erbjudande tillsammans med Accessibility Cloud som ger våra kunder tillgång till en stabil plattform för analys av webbsidor, samtidigt som vår konsultexpertis kan åtgärda de problem som identifierats och se till att webbplatsen når upp till de nya kraven.Zington_Erbjudande_Tillgänglighet.jpeg
Var femte besökare kan uppleva din webbplats såhär.

Hur vi hjälper våra kunder med tillgänglighet

Zingtons konsulter har stor erfarenhet av tillgänglighetsanpassning, bland annat från myndighetsarbete, men jobbar också med att utbilda kunder i hur de kan göra för att följa WCAG 2.1 och EN 301549, de standarder som lagen utgår ifrån. 

”Våra designers och utvecklare har tillgänglighetsexpertis och jobbar redan idag med tillgänglighetsanpassningar och nulägesanalys av befintliga tjänster. Vi kommer att ha ett antal kostnadsfria webbinarier framöver där alla som är intresserade kan delta och i höst kommer vi även erbjuda kurser i tillgänglighet. Det här är angelägen kunskap som vi ser blir alltmer viktig”, säger Veronica Wallström, Head of Design på Zington.

Accessibility Cloud är en svenskutvecklad molnbaserad tjänst som analyserar tillgängligheten, ger insikter i användarnas interaktion och identifierar åtgärder som kan förbättra användarupplevelsen. Plattformen ska ses som ett komplement till det arbete professionella designers och strateger kan göra för er inom tillgänglighet.

När du kombinerar insikter från Accessibility Cloud med råd och insatser från Zingtons konsulter kan du förbättra både dina nuvarande digitala tjänster och ert arbete med att skapa en bättre kundupplevelse. Det kan exempelvis vara analyser av kod (audits) och kvantitativa och kvalitativa data (enkäter, intervjuer och tester av användbarhet).

Den som är nyfiken på hur inkluderande den egna webbplatsen är kan gå in i tjänsten och testa sin webbsida redan idag och se hur tillgängligheten lever upp till de nya kraven.

Därför vill du och ska du arbeta med tillgänglighet

Det europeiska tillgänglighetsdirektivet, European Accessibility Act, ligger till grund för de nya lagreglerna som träder i kraft 2025. I korthet går direktivet ut på att alla digitala produkter och tjänster ska vara så inkluderande och de att de kan användas av alla, exempelvis de som är äldre, har nedsatt syn eller hörsel, färgblindhet eller någon annan funktionsvariation som är permanent, temporär, eller situationsbaserad. Det här har tidigare bara gällt för offentlig sektor men från och med juni 2025 gäller det alltså även privata aktörer. Och även om det finns en del undantag är reglerna stränga. Läs mer om vad kraven på tillgänglighet innebär.

De företag som inte ser till att deras webbplatser och andra digitala tjänster är tillgängliga kan i värsta fall få dryga böter, som beräknas utifrån verksamhetens omsättning. Det är verkligen en mycket bättre idé att lägga de pengarna på utveckling istället, i god tid. 

Vi på Zington har den breda kompetens inom tillgänglighet som krävs för att hjälpa er att förstå vilka behov och utmaningar era kunder har och samtidigt hjälpa er att skapa smidiga och tillgängliga gränssnitt, som era användare verkligen uppskattar. Hör av er till oss för mer information om hur vi kan förbättra er tillgänglighet inför 2025.

Behöver ni hjälp med tillgänglighet? Välkommen att kontakta mig!

Fakta om tillgänglighetslagen

Följande tjänster avsedda för konsumenter omfattas av den nya lagen:

 1. elektroniska kommunikationstjänster, med undantag för överföringstjänster som används för tillhandahållande av maskin-till-maskin-tjänster
 2. tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster
 3. vissa inslag i passagerartransporttjänster med buss, fartyg, luftfartyg eller tåg
 4. banktjänster för konsumenter
 5. tillhandahållande av e-böcker
 6. e-handelstjänster.

Produkter som omfattas av den nya lagen:

 1. datormaskinvarusystem med generella användningsområden avsedda för konsumenter och operativsystem till maskinvarusystemen
 2. betalningsterminaler
 3. kontantautomater, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som är avsedda för tillhandahållande av sådana tjänster som omfattas av lagen
 4. interaktiva självbetjäningsterminaler som tillhandahåller information, med undantag för terminaler som har monterats som integrerade delar av fordon, luftfartyg, fartyg eller rullande materiel, och som är avsedda för tillhandahållande av sådana tjänster som omfattas av lagen
 5. terminalutrustning för konsumentbruk med interaktiv datorkapacitet som används för elektroniska kommunikationstjänster
 6. terminalutrustning för konsumentbruk med interaktiv datorkapacitet som används för åtkomst till audiovisuella medietjänster
 7. läsplattor.

Tillgänglighetskrav

Regeringen föreslår att produkter och tjänster som omfattas av lagen ska få släppas ut på marknaden respektive tillhandahållas endast om de

 1. uppfyller krav på tillgänglighet avseende information, användargränssnitt eller funktionell utformning (tillgänglighetskrav)
 2. uppfyller krav på tillgänglighet enligt direkt tillämpliga rättsakter som har meddelats med stöd av tillgänglighetsdirektivet
 3. i övrigt uppfyller vissa formella krav enligt den nya lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om tillgänglighetskraven. Produkter och tjänster som helt eller delvis överensstämmer med en harmoniserad standard eller med tekniska specifikationer ska förutsättas överensstämma med tillgänglighetskraven i den utsträckning kraven framgår av standarden eller specifikationen.

Övriga bestämmelser

Lagförslaget innehåller också bestämmelser om CE-märkning, marknadskontroll och tillsyn

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Den nya lagen ska träda i kraft den 28 juni 2025. Lagen ska inte tillämpas på innehåll på webbplatser och mobila applikationer som avser

 • förinspelade tidsberoende medier eller filformat för dokument där innehållet har offentliggjorts före ikraftträdandet
 • innehåll som kan klassificeras som arkiv och som inte har uppdaterats eller redigerats efter ikraftträdandet.

En tjänsteleverantör får fortsätta att tillhandahålla sina tjänster med hjälp av produkter som före ikraftträdandet lagligen användes av tjänsteleverantören för att tillhandahålla liknande tjänster, dock längst t.o.m. den 27 juni 2030.

En tjänsteleverantör som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande tillhandahåller tjänster enligt ett avtal som har ingåtts före ikraftträdandet får fortsätta att tillhandahålla tjänsterna till dess att avtalstiden löper ut, dock längst t.o.m. den 27 juni 2030, även om tjänsterna i fråga inte får tillhandahållas på marknaden.

Självbetjäningsterminaler som före ikraftträdandet lagligen användes av tjänsteleverantörer för tillhandahållande av tjänster får fortsätta att användas vid tillhandahållande av liknande tjänster under en period av 20 år efter det att terminalerna togs i bruk.