Hoppa till innehåll
Tillgänglighet

Slutgiltigt beslut om ny tillgänglighetslag fattat av riksdagen

Riksdagen har nu röstat igenom den nya tillgänglighetslagen, som ska träda i kraft den 28 juni 2025 och gäller företagens leveranser av tjänster och produkter till konsumenter. Beslutet fattades tisdagen 3 maj 2023, efter en kort debatt omkring lagens innehåll och om det verkligen lever upp till kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighet. Centerpartiet, som ansåg att lagen borde varit skarpare, var de enda som röstade emot.

En kvinna sitter vid ett bord med en bärbar dator.

Större tillgänglighetskrav på produkter och tjänster

Egentligen skulle tillgänglighetsdirektivet, (EU) 2019/882, och de regler som gäller privata aktörer ha implementerats fullt ut redan under 2022, enligt EU:s krav. Men Sverige har inte hunnit med. Riksdagen har beslutat att den nya lagstiftningen ska gälla först från 28 juni 2025 och att den ska heta ”lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet”.

Lagens syfte är enligt regeringens proposition: ”att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om de produkter och tjänster som omfattas av lagen och att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.”

Invändningarna mot lagen och övergångsbestämmelserna har så här långt handlat om att det inte ställs tillräckligt hårda krav och att ordet ”vissa” inte borde vara med i lagens namn, eftersom det europeiska direktivet talar om tillgänglighet för alla produkter och tjänster. Dessutom har utredningen om den nya lagen har prioriterat företagsnytta framför rättighetsperspektivet ansåg kritikerna, som främst oroar sig över risken att olika aktörer kommer att slösa resurser på att försöka skjuta upp eller slippa genomföra kraven.

Dyrt att inte vara tillgänglig

Det som är säkert är dock att alla nya produkter och tjänster kommer att omfattas av de nya kraven på tillgänglighet. Det spelar inte någon roll om aktören själv skapat eller importerat en produkt eller tjänst, ansvaret för tillgängligheten ligger på aktören. För Zingtons kunder handlar det kanske främst om reglerna kring digital tillgänglighet. Om konsekvenserna av att inte följa lagen när det gäller digital tillgänglighet kommer att bedömas på samma sätt som för offentliga myndigheter, så lär sanktionsbeloppen baseras på den felande aktörens omsättning. Det innebär att det kan bli dyrt att inte vara tillgänglig, även om de belopp som en tillsynsmyndighet kan kräva att en aktör ska betala i sanktionsavgift enligt 39 § i lagen ska sättas till högst 10 000 000 kr.

Zington kan hjälpa dig att granska hur just din webbsajt eller digitala tjänst lever upp till de nya kraven. Vi kan också hjälpa dig att börja arbeta med tillgänglighet som en del av era interna processer. Vill du veta mer, kontakta oss.

Se vårt erbjudande

Fakta om tillgänglighetslagen

Följande tjänster avsedda för konsumenter omfattas av den nya lagen:

 • elektroniska kommunikationstjänster, med undantag för överföringstjänster som används för tillhandahållande av maskin-till-maskin-tjänster
 • tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster
 • vissa inslag i passagerartransporttjänster med buss, fartyg, luftfartyg eller tåg
 • banktjänster för konsumenter
 • tillhandahållande av e-böcker
 • e-handelstjänster.

Produkter som omfattas av den nya lagen:

 • datormaskinvarusystem med generella användningsområden avsedda för konsumenter och operativsystem till maskinvarusystemen
 • betalningsterminaler
 • kontantautomater, biljettförsäljningsautomater och incheckningsautomater som är avsedda för tillhandahållande av sådana tjänster som omfattas av lagen
 • interaktiva självbetjäningsterminaler som tillhandahåller information, med undantag för terminaler som har monterats som integrerade delar av fordon, luftfartyg, fartyg eller rullande materiel, och som är avsedda för tillhandahållande av sådana tjänster som omfattas av lagen
 • terminalutrustning för konsumentbruk med interaktiv datorkapacitet som används för elektroniska kommunikationstjänster
 • terminalutrustning för konsumentbruk med interaktiv datorkapacitet som används för åtkomst till audiovisuella medietjänster
 • läsplattor.
 • Tillgänglighetskrav

Regeringen föreslår att produkter och tjänster som omfattas av lagen ska få släppas ut på marknaden respektive tillhandahållas endast om de

 • uppfyller krav på tillgänglighet avseende information, användargränssnitt eller funktionell utformning (tillgänglighetskrav)
 • uppfyller krav på tillgänglighet enligt direkt tillämpliga rättsakter som har meddelats med stöd av tillgänglighetsdirektivet
 • i övrigt uppfyller vissa formella krav enligt den nya lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om tillgänglighetskraven. Produkter och tjänster som helt eller delvis överensstämmer med en harmoniserad standard eller med tekniska specifikationer ska förutsättas överensstämma med tillgänglighetskraven i den utsträckning kraven framgår av standarden eller specifikationen.

Övriga bestämmelser

Lagförslaget innehåller också bestämmelser om CE-märkning, marknadskontroll och tillsyn

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Den nya lagen ska träda i kraft den 28 juni 2025. Lagen ska inte tillämpas på innehåll på webbplatser och mobila applikationer som avser

 • förinspelade tidsberoende medier eller filformat för dokument där innehållet har offentliggjorts före ikraftträdandet
 • innehåll som kan klassificeras som arkiv och som inte har uppdaterats eller redigerats efter ikraftträdandet.

En tjänsteleverantör får fortsätta att tillhandahålla sina tjänster med hjälp av produkter som före ikraftträdandet lagligen användes av tjänsteleverantören för att tillhandahålla liknande tjänster, dock längst t.o.m. den 27 juni 2030.

En tjänsteleverantör som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande tillhandahåller tjänster enligt ett avtal som har ingåtts före ikraftträdandet får fortsätta att tillhandahålla tjänsterna till dess att avtalstiden löper ut, dock längst t.o.m. den 27 juni 2030, även om tjänsterna i fråga inte får tillhandahållas på marknaden.

Självbetjäningsterminaler som före ikraftträdandet lagligen användes av tjänsteleverantörer för tillhandahållande av tjänster får fortsätta att användas vid tillhandahållande av liknande tjänster under en period av 20 år efter det att terminalerna togs i bruk.

Behöver ni hjälp att tillgänglighetsanpassa era digitala kanaler? Välkommen att kontakta mig!

Veronica Wallström

Veronica Wallström

Affärsansvarig UX & Design

Relaterat innehåll