Hoppa till innehåll
Tillgänglighet

Tillgänglighetslagen - så påverkar den din webb eller app

En ny lag om tillgänglighet träder i kraft den 28 juni 2025, det beslutade riksdagen 3 maj 2023. Lagen innebär att Europaparlamentets så kallade tillgänglighetsdirektiv nu genomförs fullt ut. Direktivet ska säkerställa att alla användare, även de med olika funktionsvariationer och varierande kognitiva förmågor i olika situationer, får tillgång till innehållet i digitala produkter och kan använda de digitala tjänsterna.

En kvinna som skriver på ett tangentboard.

Vad är tillgänglighet? 

Tillgänglighet är när tjänster kan användas av alla människor, även funktionsvarierade. Man räknar att 20 % av befolkningen har någon form av funktionsvariation.  

Några exempel på funktionsvariationer: 

 • Synskada 
 • Hörselnedsättning 
 • Motorik/fysisk funktionsnedsättning 
 • Ljuskänsliga anfall 
 • Kognitiva funktionsnedsättningar 

Många funktionsvariationer är dolda, som dyslexi och färgblindhet. Vi blir alla äldre vilket leder till synnedsättning, svårare inlärning, skakiga händer, nedsatt hörsel osv. Funktionsvariationer behöver inte heller vara permanenta utan kan vara tillfälliga eller situationsbetingade. Exempel på en tillfällig funktionsnedsättning är en nybliven förälder som håller sitt barn och därför bara har en hand ledig till att använda sin mobil. Alla kommer därför med störst sannolikhet att ha nytta av en tillgänglig webbplats någon gång i livet.

Vilka riktlinjer behöver jag följa? (WCAG)

För att ta itu med problemet med tillgänglig webbdesign har World Wide Web Consortium (W3C) utvecklat standarder som kallas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Där delas tillgängligheten in i fyra huvudprinciper: uppfattbar (perceivable), användbar (operable), förståelig (understandable) och robust (robust). För att förstå dessa 4 principer kan du inledningsvis ställa dig själv följande frågor när du utformar en webbplats: 

Uppfattbar

Kan användarna ta del av innehållet på en webbplats på olika sätt? Gör den mer uppfattbar genom att till exempel lägga till textning på video. 

Webbtillgänglighet innebär att alla kan använda en webbplats. Oavsett om man har funktionsnedsättning.

Användbar

Kan webbplatsen fungera utan förvirring och utan användning av en mus eller komplexa interaktioner? Gör den mer användbar genom att till exempel se till att markören inte fastnar vid tangentbordsnavigation. 

En grafisk bild hur en stäng-meny-knapp kan se ut på en webbsida.

Förståelig

Kan en användare förstå hur webbplatsens användargränssnitt fungerar och hur informationen på webbplatsen fungerar? Gör den mer förståelig genom att till exempel visa var ett fel uppstår och beskriv det tydligt. 

Robust

Kan olika hjälpmedel (t.ex. skärmläsare) förstå webbplatsen? Gör den mer robust genom att till exempel se till att koden validerar.

Exempel på sida där man kan validera kod: https://validator.w3.org/

Vem ansvarar för tillgängligheten?

Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns en person som har ansvar för tillgänglighet i ett projekt, utan alla roller har sina ansvarsområden: 

 • Beställare och kravställare ansvarar för att tillgänglighet är med i kravställningen och bör sätta upp acceptanskriterier, exempelvis att utvecklingsärenden behöver valideras med hjälpverktyg.
 • Produktägare/Projektledare ansvarar för att tidsestimera för tillgänglighet i processen och säkerställer att tillgängligheten kan valideras genom att resurser finns för att utföra tillgänglighetstest på koncept och lösning.
 • UX designer ansvarar för att konceptet, struktur och rubrikhierarkier finns tillgängliga. UX designern bör också utföra användbarhetstester med användare som har olika funktionsvariationer, så att problem som respektive användargrupp generellt stöter på blir identifierade.
 • UI designer ansvarar för att kontraster, rörligt material och bilder är tillgängliga.
 • UX writers eller webbredaktörer ansvarar för att skriva i klartext, enkla formuleringar och se till att rörlig media (exempelvis videos) har textning samt säkerställa att bilder har alternativtext. En UX writer är specialist på att skapa innehåll som utgår från användarna och ser till att alla texter är inkluderande.
 • Utvecklare ansvarar för att skriva semantisk kod och att använda rätt element för rätt innehåll. Likväl som att en dator ska kunna läsa koden så behöver en stor användargrupp använda olika typer av hjälpmedel för att kunna tillgodogöra sig innehåll och utföra tjänster exempelvis screen readers.
 • Testare ansvarar för att testfall inkluderar tillgänglighetskrav och att det testas med olika verktyg/hjälpmedel. Det är också viktigt att testa på användare med funktionsnedsättningar, som använder hjälpmedel dagligen. Det är viktigt att testa tillgängligheten under olika delar av utvecklingsprocessen för att få lärdom och förståelse under design/utveckling, men även kunna validera tillgängligheten.

Vi har konsulter inom samtliga ovanstående områden. Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med att tillgänglighetsanpassa din webb. 

Låt tillgänglighetsarbetet genomsyra hela design- och utvecklingsprocessen 

Hitta ett sätt att organisera ditt team så tillgänglighetsarbetet blir en naturlig del i arbetet. Se till att alla är inkluderade och att det finns en långsiktig tillgänglighetsstrategi. Riktlinjerna för tillgänglighet uppdateras konstant i linje med att tekniken utvecklas. Därav behöver vi löpande uppdatera, testa och förbättra våra gränssnitt och se till att tillgänglighet alltid inkluderas i arbetsprocessen för att undvika implementation under panik när de nya riktlinjerna kommer.  

Vad händer om jag inte följer WCAG? 

Det är mycket arbete som krävs om du inte har en tillgänglig webb idag. Att redan nu börja planera och integrera tillgänglighetsanpassad webb gynnar dig och ditt företag. Om du däremot inte lever upp till tillgänglighetskraven när lagen träder i kraft 2025 kan du riskera förbud och sanktionsavgifter. Då är du skyldig enligt lag att bedriva tillgänglighetsanpassad webb. 

Se vårt erbjudande

Vill ni ha hjälp med digital tillgänglighet? Välkommen att höra av dig!

Tommy Marshall

Affärsansvarig UX & Design

Relaterat innehåll